تاریخ نیشابور

زبان : فارسی

ناشر : آگه

سایر نویسندگان : نويسنده:حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله - مقدمه نویس و مصحح:شفیعی کدکنی، محمدرضا - مترجم:خلیفه نیشابوری، محمد بن حسین

تعداد صفحات : 410ص.

موضوعات مرتبط : نثر فارسی - قرن 8ق. - نیشابور - تاریخ - نیشابور - سرگذشت نامه