ساواک: سازمان اطلاعات و امينت کشور، 1357-1335

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى‏

سایر نویسندگان : نويسنده:شاهدی، مظفر

تعداد صفحات : 910ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - پهلوی، 1320 - 1357 - ایران - سیاست و حکومت - 1320 - 1357 - سازمان اطلاعات و امنیت کشور