درر الاخبار با ترجمه

زبان : عربی

ناشر : دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی

سایر نویسندگان : مترجم:حجازی، علیرضا - مترجم:عیدی خسروشاهی، محمد - نويسنده:حجازی شهرضایی، مهدی

تعداد صفحات : 6، 750ص.

موضوعات مرتبط : احادیث شیعه - قرن 12ق. - اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14