پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشيع و تسنن

زبان : فارسی

ناشر : موسسه آموزشی - پژوهشی مذاهب اسلامی

سایر نویسندگان : گردآورنده:پژوهشگران موسسه مذاهب اسلامی

تعداد صفحات : 224ص

موضوعات مرتبط : اسلام - پرسشها و پاسخها - اهل سنت - عقاید - شیعه - عقاید