رساله علامه بزرگوار محمد دهدار در قضا و قدر

زبان : فارسی

ناشر : قيام

سایر نویسندگان : مصحح:حسن‌‌زاده آملی، حسن - نويسنده:فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود

تعداد صفحات : 78ص.

موضوعات مرتبط : قضا و قدر