ذخیره خوارزمشاهی

زبان : فارسی

ناشر : بنياد فرهنگ ايران

سایر نویسندگان : نويسنده:جرجانی، اسماعیل بن حسن - به کوشش:سعیدی سیرجانی، علی ‎اکبر

تعداد صفحات : 69، 745ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 8ق.

کتاب "ذخیره خوارزمشاهی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان