تجوید قرآن کریم

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

سایر نویسندگان : مترجم و شارح:حجتی، محمد باقر - نويسنده:قمحاوی، محمد صادق

تعداد صفحات : ن، 325ص.

موضوعات مرتبط : قرآن - تجوید - قمحاوی، محمد صادق. تبیان البرهان القویم - نقد و تفسیر