مقدمه ای بر تاریخ قراءات قرآن کریم

زبان : فارسی

ناشر : اسوه

سایر نویسندگان : مترجم:حجتی، محمد باقر - نويسنده:فضلی، عبدالهادی

تعداد صفحات : 195ص.

موضوعات مرتبط : قرآن - قرائت