حضور قلب در نماز

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر معارف

سایر نویسندگان : تنظيم:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها - نويسنده:کارگر، رحیم

تعداد صفحات : 101ص.

موضوعات مرتبط : نماز - پرسشها و پاسخها - نماز - حضور قلب