امام مهدي (عج) در منابع اهل سنت: از قرن دوم تا پايان قرن دهم هجري قمري

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : مترجم:مهوری، محمد حسین - مترجم:حسینی، احمد رضا - نويسنده:فقیه ایمانی، مهدی - مترجم:اسماعیل تبار، احمد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255ق. - احادیث اهل سنت