اسوه کامل

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

سایر نویسندگان : نويسنده:دعایی، محمد محسن

تعداد صفحات : 452ص.

موضوعات مرتبط : علی بن حسین (ع)، امام چهارم، 38 - 94ق.