حج از سقوط حکومت ایلخانان تا پایان حکومت تیموریان

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : گردآورنده:سامانی، محمود - نويسنده:موسوی مقدم تربتی، مهناز - تدوین :پژوهشكده حج و ز يارت

تعداد صفحات : 240ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قرن 7 - 10ق. - حج