سرپرستی در عملیات زیارتی

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:محمدی، تقی

تعداد صفحات : 160ص.

موضوعات مرتبط : زیارت و زائران - سرپرستی - مدیریت (اسلام)