اصول توسعه و عمران منطقه ای

زبان : فارسی

ناشر : جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم

سایر نویسندگان : نويسنده:منزوی، مهشید - نويسنده:دلیر، اسماعیل

تعداد صفحات : ط، 224ص.

موضوعات مرتبط : عمران منطقه‎ای (ت. ج.) - توسعه صنعتی (ت. ج.)