حمزة ابن قاسم علوی

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : تدوین :پژوهشكده حج و ز يارت - نويسنده:نجاتی، محمدسعید

تعداد صفحات : 184

موضوعات مرتبط : عباس بن علی (ع)، 26؟ - 61ق. - فرزندان - امامزاده حمزة بن قاسم علوی ( حله، عراق) - امامزاده ها - عراق - حله - امامزاده ها - عراق - سرگذشتنامه