قحطي بزرگ (1298 ـ 1296ش/ 1919 ـ 1917م)

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى‏

سایر نویسندگان : مترجم:کریمی، محمد - نويسنده:مجد، محمدقلی

تعداد صفحات : 0

موضوعات مرتبط :