بازار شناسی

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:بزرگ زاده، علیرضا - نويسنده:قدر دان، حمید

تعداد صفحات : 142ص.

موضوعات مرتبط : بازارشناسی (ت. ج.) - مشتری شناسی (ت. ج.) - موفقیت در کسب و کار