انگلیسی عمومی برای دانشجویان علوم قضایی دانشکده علوم قضایی و مدیریت

زبان : انگلیسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:سعیدپور، هوشنگ

تعداد صفحات : 80ص.

موضوعات مرتبط : زبان انگلیسی - کتابهای قرائت - حقوق - زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)