تاریخ ایران قبل از اسلام (از ایران باستان تا انقراض ساسانیان)

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:پیرنیا، حسن

تعداد صفحات : 264ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - پیش از اسلام