کلیات نظامی گنجوی

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : به کوشش:عابدینی مطلق، کاظم - نويسنده:نظامی، الیاس بن یوسف

تعداد صفحات : 1216ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 6ق.