دیوان عراقی

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:عراقی، ابراهیم بن بزرگمهر

تعداد صفحات : 392ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 7ق.