دانستنی های پزشکی برای زنان

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : مترجم:شجاعی مقدم، لطفعلی - مترجم:آل محمد، محمد مهدی - نويسنده:لانس، لوسین

تعداد صفحات : 312ص.

موضوعات مرتبط : زنان - بیماریها - زنان - بهداشت