ایران در دوره سلطنت قاجار از قرن سیزدهم تا نیمه اول قرن چهاردهم

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:شمیم، علی اصغر

تعداد صفحات : 768ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق.