روند اسلام گرایی در کشورهای آسیای مرکزی

زبان : فارسی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:کبریایی زاده، علی - نويسنده:کبریایی زاده، حسین

تعداد صفحات : 117ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - آسیای مرکزی - اسلام - آسیای مرکزی - تجدید حیات فکری - اسلام و سیاست - آسیای مرکزی - مسلمانان - آسیای مرکزی - آسیای مرکزی - روابط خارجی - ایران