مسلمانان بریتانیا

زبان : فارسی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:مالک، ندیم - مترجم:فکری، محمدحسن - نويسنده:سدان، محمدصدیق - نويسنده:حسین، دلوار

تعداد صفحات : 227ص.

موضوعات مرتبط : مسلمانان - انگلستان - مسلمانان - انگلستان - وضع سیاسی و اجتماعی