چهارمقاله و مرزبان‌ نامه

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:یوسفی، محمدرضا - نويسنده:ابراهيمی شهرآباد، رقيه

تعداد صفحات : 424ص.

موضوعات مرتبط : نظامي،احمد‌بن عمر،قرن۶ق.چهار‌مقاله - اقتباس‌ها؛مرزبان‌بن رستم،۳۰۲ق - مرزبان‌ نامه - اقتباسها؛ داستان‌هاي کوتاه فارسي - قرن 14