مشروعيت اقامه حدود و تعزيرات در عصر غيبت

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:محمدی، باقر

تعداد صفحات : 368ص.

موضوعات مرتبط : حدود (فقه) - تعزیرات (فقه)