مسائل حقوقی در سازمان

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:منطقی، محسن

تعداد صفحات : 264ص.

موضوعات مرتبط : حقوق اداری - ایران - حقوق اداری - ایران - آزمونها و تمرینها (عالی)