عقل در قرآن و تمدن اسلامی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:اصغری، امیرحسین - نويسنده:صالحی، امیرعباس

تعداد صفحات : 232ص.

موضوعات مرتبط :