حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری

زبان : فارسی

ناشر : موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر (مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سایر نویسندگان : نويسنده:قدردان قراملکی، محمدحسن

تعداد صفحات : 178ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دولت - مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹ - ۱۳۵۸ - نظریه درباره حکومت دینی - مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹ - ۱۳۵۸ - نظریه درباره ولایت فقیه - مطهری، مرتضی، ۱۲۹۹ - ۱۳۵۸ - نظریه‏های سیاسی و اجتماعی