حکومت اسلامی در چشمه انداز ما

زبان : فارسی

ناشر : موسسه امام صادق علیه السلام

سایر نویسندگان : نويسنده:سبحانی تبریزی، جعفر

تعداد صفحات : 159ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دولت - اسلام و سیاست