اخلاق اسلامی
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:کمره‎‌ای، محمدباقر
زبان : فارسی
آسمان و جهان
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:کمره‎‌ای، محمدباقر - مصحح:بهبودی، محمدباقر
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی اسلاميه
بحار الأنوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مصحح:مسترحمی، هدایت‌‎الله - مصحح:غفاری، علی‌‎اکبر - مصحح:بهبودی، محمدباقر - مصحح:مصباح یزدی، محمد تقی - مصحح:محمودی، محمدباقر - مصحح:خرسان، محمدمهدی - مصحح:ربانی شیرازی، عبدالرحیم - مصحح:میاموی، محمدکاظم - مصحح:میانجی، ابراهیم - محقق:علوی، عبدالزهراء - مصحح:عابدی زنجانی، یحیی
زبان : عربی
ناشر : دار إحياء التراث العربي
ترجمه بحار الأنوار مرحوم مجلسی
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:موسوی همدانی، ابوالحسن
زبان : فارسی
ناشر : کتابخانه مسجد حضرت ولی عصر (عج)
ترجمه جلد چهارم بحار الانوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:خسروی، موسی - مصحح:بهشتی، محمد
زبان : فارسی
ناشر : اسلاميه
ترجمه جلد دهم بحار الانوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:نجفی، محمدجواد
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی اسلاميه
ترجمه جلد دهم بحار الانوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:نجفی، محمدجواد
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی اسلاميه
ترجمه جلد دوازدهم بحار الانوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:خسروی، موسی - مصحح:بیاتی، حبیب‌الله
زبان : فارسی
ناشر : اسلاميه
ترجمه جلد دوازدهم بحار الانوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:خسروی، موسی
زبان : فارسی
ناشر : کتابفروشی اسلاميه
ترجمه جلد شانزدهم بحار الأنوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:کمره‎‌ای، محمدباقر - مصحح:بهشتی، محمد
زبان : فارسی
ناشر : اسلاميه
ترجمه جلد شانزدهم بحار الأنوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - محقق:کمره‎‌ای، محمدباقر - مصحح:بهشتی، محمد
زبان : فارسی
ناشر : اسلاميه
ترجمه جلد هفتم بحار الانوار
نويسنده:مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم:خسروی، موسی
زبان : فارسی
ناشر : اسلاميه