شخصیت‌ها و آثار علمی بانوان شیعه در علوم اسلامی
گردآورنده: جمعی از محققین - گردآورنده: فقیهی مقدس، نفیسه - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی بانوان
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
شخصیت‌ها و آثار قرآنی شیعه
گردآورنده: دیاری، محمدتقی - گردآورنده: رضایی اصفهانی، محمدعلی - گردآورنده: علوی مهر، حسین - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی قرآن -
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
شخصیت‌ها، آثار، مدارس و منابع کلامی شیعی
گردآورنده: جبرئیلی، محمد صفر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی کلام -
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
شیعه پژوهان مستشرقان
گردآورنده: محمودی، اکبر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی استشراق -
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
شیعه شناخت (تاریخ، عقائد، احکام، آداب و علوم)
نويسنده: جمعی از محققین - نويسنده: سبحانی تبریزی، جعفر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر -
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
شیعه و علوم اسلامی
گردآورنده: جمعی از محققین - گردآورنده: رضایی اصفهانی، محمدعلی - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر -
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
علما و میراث علمی شیعه از نگاه مستشرقان
گردآورنده: اعتصامی، مهدی - گردآورنده: جمعی از محققین - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی استشراق
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
فعالیت‌های علوم اسلامی شیعه در ایران
ناظر: رضایی اصفهانی، محمدعلی - گردآورنده: محمودی، اکبر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی استشراق
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
فقها و اصولیان تاثیر گذار شیعه
گردآورنده: امامی، مسعود - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی فقه و اصول -
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
کانگریس کا علمی دستور علوم اسلامی کی پیدائش اور وسعت میں شیعه کردار بارے عالمی کانگریس (مقاصد، دائرہ کار، سٹرکچر اور مضامین) (خاص طور پر ایران سے باہر رہنے والوں کے لیے)
تهيه کننده: علوم اسلامی کی پیدائش اور وسعت میں شیعه کردار بارے عالمی کانگریس - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
مجموعه چکیده‌ مقالات کنگره
گردآورنده: امینی‌طهرانی، محمد - گردآورنده: رضایی، حسن رضا
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
محدثان و آثار حدیثی شیعه
گردآورنده: طباطبایی، محمد کاظم - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی علوم حدیث -
اللغة :
الناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)