اسرار آل محمد عليهم السلام
مترجم: انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل - نويسنده: سلیم بن قیس هلالی
اللغة : فارسی
الناشر : نشر الهادی
اسرار توحيد
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم: اردکانی، محمد علی
اللغة : فارسی
الناشر : علميه اسلاميه
آسمان و جهان
مصحح: بهبودی، محمدباقر - نويسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
اللغة : فارسی
الناشر : کتابفروشی اسلاميه
اصول كافى
نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب - شارح: کمره‎‌ای، محمدباقر - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
اللغة : فارسی، عربی
الناشر : سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه
أصول کافي
مترجم: رسولی، هاشم - شارح و مترجم: مصطفوی، جواد - تهيه کننده: کتابچی، محمود - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب
اللغة : فارسی، عربی
الناشر : کتابفروشی علميه اسلاميه
اعتقادات صدوق (ترجمه)
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم: حسنی، محمدعلی بن محمد - محشی: مفید، محمد بن محمد -
اللغة : فارسی
الناشر : علميه اسلاميه
إعلام الورى بأعلام الهدى
مقدمهنويس: خرسان، حسن - نويسنده: طبرسی، فضل بن حسن
اللغة : عربی
الناشر : دار الکتب الإسلامیة
الاحتجاج
نويسنده: طبرسی، احمد بن علی - مصحح: موسوی خرسان، محمدباقر
اللغة : عربی
الناشر : نشر المرتضی
الإحتجاج (ترجمه)
مصحح: پاکتچی، محمد - نويسنده: طبرسی، احمد بن علی - شارح: غفاری مازندرانی، احمد - مترجم: غفاری مازندرانی، احمد
اللغة : فارسی
الناشر : مرتضوی
الآداب الدينية للخزانة المعينية
نويسنده: طبرسی، فضل بن حسن - مترجم: عابدی، احمد
اللغة : فارسی، عربی
الناشر : آستانه مقدسه قم. انتشارات زائر
الأربعون حدیثا
نويسنده: شهید اول، محمد بن مکی - مترجم: کوشا، محمدعلی
اللغة : فارسی، عربی
الناشر : نهاوندی
الأربعون حدیثا
نويسنده: شهید اول، محمد بن مکی - محقق: مدرسه الامام المهدی علیه السلام
اللغة : عربی
الناشر : مدرسة الإمام المهدي (علیه السلام‏)