الحصن الرصین في علم التصریف

زبان : عربی

ناشر : دار الأمة

سایر نویسندگان : محقق: حسین، محمد صالح - نويسنده: نیجیری، عبد الله بن فودی

تعداد صفحات : 678ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف

کتاب "الحصن الرصین في علم التصریف" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 Toman