تقویم الإیمان و شرحه
محقق: اوجبی، علی - شارح: علوی عاملی، احمد بن زین العابدین - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد - محشی: نوری، علی بن جمشید
Language : عربی
Publisher : دانشگاه تهران. مؤسسه مطالعات اسلامی | مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
جذوات و مواقیت
محقق: اوجبی، علی - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد - محشی: نوری، علی بن جمشید -
Language : فارسی
Publisher : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
حدوث العالم
مصحح: رستگار مقدم گوهری، هادی - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد
Language :
Publisher : مرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
ديوان اشراق
گردآورنده: پوستین دوز، سمیرا - مقدمه : جهانبخش، جویا - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد -
Language : فارسی
Publisher : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
رساله‌های خطی فقهی
سایر: گروهی از محققان - سایر: هاشمی شاهرودی، محمود
Language : فارسی، عربی
Publisher : مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
شرح الصحیفة السجادیة الکاملة
محقق: رجایی، مهدی - نويسنده: علی بن حسین (ع)، امام چهارم - شارح: میر داماد، محمد باقر بن محمد - زير نظر: میردامادی، محمود
Language :
Publisher : بهار قلوب
شرح القبسات
شارح: علوی عاملی، احمد بن زین العابدین - مقدمه نويس: محقق، مهدی - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد - محقق: ناجی اصفهانی، حامد
Language : عربی
Publisher : دانشگاه تهران. مؤسسه مطالعات اسلامی | مؤسسه بين‌المللی انديشه و تمدن اسلامی مالزی (ایستاک)
شرح تقدمه تقویم الإیمان في فضایل امیرالمومنین علیه السلام
نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد - مقدمه نويس: میردامادی، محمود - مصحح: ناجی اصفهانی، حامد - مصحح: نجفی، غلام علی
Language : فارسی
Publisher : مهديه ميرداماد
شرعة التسمیة
مصحح: استادی، رضا - نويسنده: میر داماد، محمد باقر بن محمد
Language :
Publisher : مهديه ميرداماد
ضوابط الرضاع
شارح: میر داماد، محمد باقر بن محمد - مصحح: میردامادی، مجتبی
Language :
Publisher : مرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
عرش الإيقان في شرح تقويم الإيمان
محقق: اوجبی، علی - محقق: ثقفیان، اکبر - نويسنده: علوی عاملی، محمد عبدالحسیب بن احمد -
Language : فارسی، عربی
Publisher : مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
فصوص الحکمة و شرحه
مصحح: اوجبی، علی - شارح: شنب غازانی، اسماعیل - نويسنده: فارابی، محمد بن محمد - مقدمه نويس: محقق، مهدی - محشی: میر داماد، محمد باقر بن محمد -
Language : عربی
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی | دانشگاه تهران