دیوان اشعار حکیم سبزواری «اسرار»
نويسنده:سبزواری، هادی بن مهدی - مقدمهنويس:علوی مقدم، محمد - توضیح و گزارش:عطایی رویانی، حسن
Language : فارسی
Publisher : ابن يمين
رسائل حکیم سبزواری
نويسنده:سبزواری، هادی بن مهدی - مصحح:آشتیانی، جلال‎‌الدین
Language : فارسی
Publisher : اسوه
شرح المنظومة (تعلیقات حسن زاده)
نويسنده:سبزواری، هادی بن مهدی - شارح:حسن‌‌زاده آملی، حسن - محقق:طالبی، مسعود
Language : عربی
Publisher : نشر ناب
شرح مثنوی
نويسنده:سبزواری، هادی بن مهدی - مصحح:بروجردی، مصطفی
Language : فارسی
Publisher : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
شرح منظومة السبزواری (قده) (گرامی)
نويسنده:سبزواری، هادی بن مهدی - شارح:گرامی، محمدعلی
Language : عربی
Publisher : اعلمی
شرح منظومه (منتظری)
نويسنده:منتظری، حسینعلی
Language :
Publisher : سرايی
‏شرح منظومه السبزواري (قده)
نويسنده:گرامی، محمدعلی
Language : عربی
Publisher : دفتر حضرت آیت الله العظمی گرامی
شرح نبراس الهدی
نويسنده: سبزواری، هادی بن مهدی | مصحح: طاهری، صدر الدین
Language :
Publisher : دانشگاه تربيت معلم سبزوار
شرح نبراس الهدی في أحکام الفقه و أسرارها
نويسنده:سبزواری، هادی بن مهدی - محقق:بیدارفر، محسن
Language : عربی
Publisher : بيدار
صحائف من الفلسفة (تعلیقة علی شرح المنظومة للسبزواري)
نويسنده:صدر، رضا - محقق:خسروشاهی، باقر
Language : عربی
Publisher : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
‏فصول الحکمة: شرح فارسي بر منظومه (مبحث الهيات)
نويسنده:ذهنی تهرانی، محمد جواد
Language : فارسی
Publisher : نشر حاذق
مجموعه آثار استاد شهید مطهری
نويسنده:مطهری، مرتضی
Language : فارسی
Publisher : صدرا