زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر سلیم نیساری
تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد زین العابدین مؤتمن
مصاحبه کننده: قنبری، امید - مصاحبه شونده: مؤتمن، زین‌العابدین - مقدمه نويس: محقق، مهدی -
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید حسن قاضی طباطبائی
تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار (انوارنامه)
مقدمه نويس: بلخاری قهی، حسن - گردآورنده: جلالی، نادره - گردآورنده: قنبری، امید -
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید محمدکاظم عصار تهرانی
تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد عباس سحاب
گردآورنده: محمودیان، علی‌اکبر
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی
مقدمه نويس: محقق، مهدی - تهیه و تنظیم: مرادی، محمد رئوف
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد عبدالرحمان شرفکندی (هه‌ژار)
مقدمه نويس: محقق، مهدی - ترجمه و تنظيم: مرادی، محمد رئوف
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد عبدالمحمد آیتی
تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد علی اصغر شعرباف
نويسنده: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مجتبی مینوی
تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد محمد بهمن‌بیگی
تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی
Language :
Publisher : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی