إرهاب الجنوب: ترجمه إرشاد القلوب
نويسنده: دیلمی، حسن بن محمد - مقدمه نويس: مرعشی، شهاب‌الدین - مترجم: مسترحمی، هدایت‌‎الله -
Language : فارسی
Publisher : کتابفروشی بوذرجمهری مصطفوی
اسرار آل محمد (ص)
مترجم: افتخارزاده، محمود - نويسنده: سلیم بن قیس هلالی
Language : فارسی
Publisher : رسالت قلم
اسرار آل محمد عليهم السلام
مترجم: انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل - نويسنده: سلیم بن قیس هلالی
Language : فارسی
Publisher : نشر الهادی
اسرار توحيد
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم: اردکانی، محمد علی
Language : فارسی
Publisher : علميه اسلاميه
آسمان و جهان
مصحح: بهبودی، محمدباقر - نويسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
Language : فارسی
Publisher : کتابفروشی اسلاميه
اصول كافى
نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب - شارح: کمره‎‌ای، محمدباقر - مترجم: کمره‎‌ای، محمدباقر -
Language : فارسی، عربی
Publisher : سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه
أصول کافي
مترجم: رسولی، هاشم - شارح و مترجم: مصطفوی، جواد - تهيه کننده: کتابچی، محمود - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب
Language : فارسی، عربی
Publisher : کتابفروشی علميه اسلاميه
اعتقادات صدوق (ترجمه)
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم: حسنی، محمدعلی بن محمد - محشی: مفید، محمد بن محمد -
Language : فارسی
Publisher : علميه اسلاميه
إعلام الورى بأعلام الهدى
مقدمهنويس: خرسان، حسن - نويسنده: طبرسی، فضل بن حسن
Language : عربی
Publisher : دار الکتب الإسلامیة
الاحتجاج
نويسنده: طبرسی، احمد بن علی - مصحح: موسوی خرسان، محمدباقر
Language : عربی
Publisher : نشر المرتضی
الإحتجاج (ترجمه)
مصحح: پاکتچی، محمد - نويسنده: طبرسی، احمد بن علی - شارح: غفاری مازندرانی، احمد - مترجم: غفاری مازندرانی، احمد
Language : فارسی
Publisher : مرتضوی
الآداب الدينية للخزانة المعينية
نويسنده: طبرسی، فضل بن حسن - مترجم: عابدی، احمد
Language : فارسی، عربی
Publisher : آستانه مقدسه قم. انتشارات زائر