المبدأ و المعاد (ملاصدرا)
نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
Language : عربی
Publisher : [بی نا]
المشاعر
نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مترجم: عماد الدوله، بدیع الملک بن امام قلی - مترجم: عمادالدوله، امامقلی بن محمدعلی - مترجم: کوربن، هانری
Language : فارسی، عربی، فرانسوی
Publisher : طهوری
المظاهر الإلهیة في أسرار العلوم الکمالیة
محقق: خامنه‌ای، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
Language : فارسی، عربی
Publisher : بنياد حکمت اسلامی صدرا
المعاد
مقرر: اسعد، عبد الله - نويسنده: حیدری، کمال - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -
Language : عربی
Publisher : موسسة الهدی للطباعة و النشر
إيضاح المقاصد في حل معضلات کتاب الشواهد
مصحح: حبیبی، نجف قلی - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - شارح: مصلح، جواد -
Language : فارسی، عربی
Publisher : مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران
إیقاظ النائمین
نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مصحح: مؤیدی، محسن - مقدمه نويس: مؤیدی، محسن -
Language : عربی
Publisher : مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران
‏تحریر الأسفار
شارح: شیروانی، علی - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
Language : عربی
Publisher : مرکز جهانی علوم اسلامی
ترجمه المظاهر الإلهیة
مصحح: آشتیانی، جلال الدین - مقدمه نويس: سجادی، جعفر - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مترجم: طبیبیان، حمید
Language : فارسی
Publisher : امير کبير
ترجمه مبدا و معاد (ملاصدرا)
مترجم: ذبیحی، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
Language : فارسی
Publisher : دانشگاه قم. انتشارات اشراق
ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیة
نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مترجم: مصلح، جواد
Language : فارسی
Publisher : صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران. انتشارات سروش
تفسیر القرآن الکریم
مصحح: خواجوی، محمد - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
Language : عربی
Publisher : بيدار
تقریرات فلسفه
شارح: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - نويسنده: سبزواری، هادی بن مهدی - نويسنده: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - سایر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - مقرر: موسوی اردبیلی، عبد الغنی -
Language : فارسی
Publisher : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)