المدرس الأفضل فیما یرمز و یشار إلیه في المطول

زبان : عربی

ناشر : دار الکتاب

سایر نویسندگان : نويسنده: تفتازانی، مسعود بن عمر - نويسنده: خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن - نويسنده: سکاکی، یوسف بن ابی‌بکر - شارح: مدرس افغانی، محمد علی

تعداد صفحات : 7ج.

موضوعات مرتبط : تفتازانی، مسعود بن عمر ، 722 - 792؟ق. المطول - نقد و تفسیر | خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن، 666 - 739ق. تلخیص المفتاح - نقد و تفسیر | زبان عربی - معانی و بیان |

کتاب "المدرس الأفضل فیما یرمز و یشار إلیه في المطول" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

27,000 تومان

کتابخانه دروس حوزوی

۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی

متن کامل ۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات: ادبیات عربی، فقه، اصول ففه، فلسفه، منطق و ...

45,000 تومان