گزیده تهذیب

زبان : فارسی

ناشر : کوير

سایر نویسندگان : مترجم: بهبودی، محمدباقر - نويسنده: طوسی، محمد بن حسن - نويسنده: مفید، محمد بن محمد -

تعداد صفحات : 5ج.

موضوعات مرتبط : احادیث احکام | احادیث شیعه - قرن 4ق. | فقه جعفری - قرن 4ق. | مفید، محمد بن محمد، 336 - 413ق. المقنعه - نقد و تفسیر

کتاب "گزیده تهذیب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

معجم موضوعی کتب اربعه

فرهنگ لفظی و موضوعی 16 عنوان کتاب در 137 جلد

فرهنگ لفظی و موضوعی 16 عنوان کتاب در 137 جلد شامل: 59296 موضوع، 80298 نمايه و 10721 کليدواژه برداشت‌شده از روایات کتب اربعه

27,000 تومان