انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
انسان‌شناسی در اندیشه امام خمینی (س)
گردآورنده: اخلاقي، مرضيه - : خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - گردآورنده: شریعتمداری، شایسته -
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)
محقق: بنیاد شهید انقلاب اسلامی - نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) -
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
‏آیین انقلاب اسلامی
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
بسیج در اندیشه امام خمینی (س)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - تدوین : مرندی، مهدی - تحقیق و تدوین: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) -
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)
تدوین : بصیرت‌منش، حمید - نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - تدوین : هاشمی تروجنی، محمد
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
‏تبليغات (هنر و رسانه ها) از ديدگاه امام خمينی (س)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - گردآورنده: صباغ پور، علی اصغر
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
‏تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - تدوین : دارینی، محمود
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينی (س)(اهميت، جايگاه و عوامل موثر بر تعليم و تربيت)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - گردآورنده: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). معاونت پژوهشی
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی (س)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
توحيد از ديدگاه امام خمينی (س)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - گردآورنده: رحیم پور، فروغ السادات
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)
نويسنده: خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - محقق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
زبان : فارسی
ناشر : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)