اسناد پادريان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی
گردآورنده: افشار، ایرج - مصحح: افشار، ایرج - مصحح: ستوده، منوچهر - گردآورنده: ستوده، منوچهر
زبان : فارسی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت
نويسنده: ابراهیم بن نوبخت - شارح: اعرجی، عبد المطلب بن محمد - مصحح: ضیایی، علی اکبر - نويسنده: علامه حلی، حسن بن یوسف
زبان : عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
أشرف التواریخ
مصحح: اصیلی، سوسن‏ - نويسنده: نوری، محمدتقی بن محمدمهدی
زبان : فارسی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
أصول الحکم في نظام العالم
محقق و مصحح: ضیایی، علی اکبر - نويسنده: كافی، حسن بن طورخان
زبان : فارسی، عربی، انگلیسی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
الآثار الباقیة عن القرون الخالیة
نويسنده: ابو ریحان بیرونی، محمد بن احمد - محقق: اذکایی، پرویز
زبان : عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
الأدوار في الموسيقي (ترجمه فارسی به انضمام متن عربی آن)
گردآورنده: رستمي،‌آريو - نويسنده: صفی‎‌الدین ارموی، عبد المومن بن یوسف - مترجم: مترجم ناشناخته -
زبان : فارسی، عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
الأربعینیات لکشف أنوار القدسیات
مصحح: حبیبی، نجف قلی - نويسنده: قاضی سعید قمی، محمد سعید بن محمد مفید
زبان : عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
الإفادة في تاریخ الائمة السادة
مصحح: رحمتی، محمد کاظم - مقدمه نويس: رحمتی، محمد کاظم - نويسنده: هارونی، یحیی بن حسین -
زبان : عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
التعریف بطبقات الأمم
نويسنده: ابن صاعد اندلسی، صاعد بن احمد - مصحح و مقدمه نويس: جمشید نژاد، غلامرضا
زبان : عربی
ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب | هجرت
الجماهر في الجواهر
نويسنده: ابو ریحان بیرونی، محمد بن احمد - محقق: هادی، یوسف
زبان : عربی
ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی | مرکز پژوهشی ميراث مکتوب
القند في ذکر علماء سمرقند
نويسنده: نسفی، عمر بن محمد - محقق: هادی، یوسف
زبان : عربی
ناشر : دفتر نشر ميراث مکتوب، آينه ميراث
المباحث و الشکوک (نخستین تعلیقه بر الاشارات و التنبیهات)
نويسنده: ابن سینا، حسین بن عبد الله - مقدمهنويس: برکت، محمد - نويسنده: فارابی، محمد بن محمد - شارح: مسعودی بخاری، محمد بن مسعود - نويسنده: کندی، یعقوب بن اسحاق -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه مطالعات اسماعیلیه | مرکز پژوهشی ميراث مکتوب