بررسی‌های اسلامی
گردآورنده: خسرو شاهی، هادی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
برهان (طباطبائی)
نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مترجم: قوام صفری، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
تحریری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم
نويسنده: شریعتی سبزواری، محمدباقر - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مصحح: مطهری، مرتضی -
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
ترجمه بدایة الحکمة
مترجم: سعیدی روشن، محمدباقر - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی، عربی
ناشر : [بی نا]
ترجمه و شرح بدایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبائی
شارح و مترجم: شیروانی، علی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی، عربی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم) | دار الفکر
ترجمه و شرح نهایة الحکمة
شارح و مترجم: شیروانی، علی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی، عربی
ناشر : دار الفکر
تعالیم اسلام
گردآورنده: خسرو شاهی، هادی - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن
محقق: ارادتی، اصغر - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : عربی
ناشر : دار التعارف للمطبوعات
تفسیر المیزان (ترجمه)
نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مترجم: موسوی، محمد باقر
زبان : فارسی
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین علمین: حاج سید احمد کربلائی و حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی)
نويسنده: اصفهانی، محمد حسین - گردآورنده: حسینی طهرانی، محمدحسین - محشی: طباطبایی، محمد حسین - نويسنده: کربلایی، احمد بن ابراهیم
زبان : فارسی، عربی
ناشر : علامه طباطبايی
حاشیة الکفایة
نويسنده: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین - محشی: طباطبایی، محمد حسین
زبان : عربی
ناشر : بنياد علمی و فکری علامه طباطبايی | نمایشگاه و نشر کتاب قم
‏حکمت برین
شارح: شریعتی نجف‌آبادی، رحمت‌الله - نويسنده: طباطبایی، محمد حسین
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)