متن و ترجمه کتاب نفیس فروع کافی
مصحح: رحیمیان، محمدحسین - مترجم: گروه مترجمان - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب -
زبان : فارسی
ناشر : قدس
ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار
محقق: رجایی، مهدی - نويسنده: مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی - گردآورنده: مرعشی، محمود -
زبان : عربی
ناشر : کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
من لا يحضره الفقيه
نويسنده: ابن‌بابویه، محمد بن علی - مقدمه نويس: غفاری، علی‌‎اکبر - مصحح: غفاری، علی‌‎اکبر -
زبان : عربی
ناشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
مناهج الأخبار في شرح الاستبصار
نويسنده: علوی عاملی، احمد بن زین العابدین - نويسنده: مرعشی، شهاب‌الدین
زبان : عربی
ناشر : [بی نا]