مراکز شیعه پژوهی مستشرقان
گردآورنده: محمودی، اکبر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی استشراق -
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
مراکز علوم اسلامی شیعه در ایران
ناظر و مقدمه نویس: رضایی اصفهانی، محمدعلی - گردآورنده: محمودی، اکبر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی استشراق
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
ملخصات مقالات المؤتمر
گردآورنده: امینی‌طهرانی، محمد - گردآورنده: رضایی، حسن رضا - مترجم: صافی، حسین - مترجم: صافی، عباس جواد - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر -
زبان :
ناشر : دار النشر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
منابع منطقی و فلسفی شیعه
اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - گردآورنده: کاشی‌زاده، محمد - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی علوم عقلی -
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
منبع شناخت نقش شیعه در علوم اسلامی
ناظر و مقدمه نویس: رضایی اصفهانی، محمدعلی - گردآورنده: محمودی، اکبر - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر -
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
منشور علمی کنگرۀ بین المللی نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسلامی (اهداف، قلمرو ، ساختار و موضوعات)
اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - تهيه کننده: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. دبیرخانه
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
نقش اصحاب ائمه علیهم السلام و دانشمندان شیعه در علوم اسلامی در افغانستان
گردآورنده: جمعی از محققین - ناظر: دشتی، محمدجواد - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی مطالعات منطقه‌ای
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
نقش ائمه علیهم السلام و فقهای شیعه در فقه
گردآورنده: جمعی از محققین - گردآورنده: داوودی، سعید - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی فقه و اصول
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
نقش بانوان شیعه در گسترش علوم و تمدن اسلامی
گردآورنده: جمعی از محققین - گردآورنده: فقیهی مقدس، نفیسه - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی بانوان
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
نقش دانشمندان شیعه در گسترش دانش نجوم
گردآورنده: مسترحمی، عیسی - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی علوم طبیعی -
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
نقش شیعه آذربایجان و ترکیه در فرهنگ و علوم اسلامی
گردآورنده: جمعی از محققین - گردآورنده: عبداللهی، رسول - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی مطالعات منطقه‌ای
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)
نقش شیعه در اخلاق، تربیت و حقوق
گردآورنده: جزایری، حمید - گردآورنده: جمعی از محققین - گردآورنده: گرجیان، محمدمهدی - اشراف: مکارم شیرازی، ناصر - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی اخلاق، تربیت و عرفان - زير نظر: کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. گروه علمی علوم انسانی
زبان :
ناشر : امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)