برهان (طباطبائی)
نويسنده: طباطبایی، محمد حسین - مترجم: قوام صفری، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
برهان شفا (ترجمه)
نويسنده: ابن سینا، حسین بن عبد الله - مترجم: قوام صفری، مهدی
زبان : فارسی
ناشر : فکر روز
تاریخ علم المنطق عند العرب
نويسنده: رشر، نیکولاس - مقدمهنويس: زکی نجیب، محمود - مترجم: مهران، محمد -
زبان : عربی
ناشر : أسمار
تبصره و دو رساله دیگر منطق
نويسنده: ابن سهلان ساوی، عمر بن سهلان - گردآورنده: دانش پژوه، محمد تقی
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه تهران
تجرید المنطق
نويسنده: نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
تحریر منطق
نويسنده: شیروانی، علی
زبان : فارسی
ناشر : دار العلم
ترجمه و شرح برهان شفاء (مصباح)
نويسنده: ابن سینا، حسین بن عبد الله - مصحح: غرویان، محسن - مقدمه نويس: غرویان، محسن - شارح: مصباح یزدی، محمد تقی
زبان : فارسی
ناشر : امير کبير
تعالیق ابن باجة علی منطق الفارابي
نويسنده: ابن‌باجه، محمد بن یحیی - نويسنده: فارابی، محمد بن محمد - محقق: فخری، ماجد -
زبان : عربی
ناشر : دار المشرق
تعلیقة الهیدجي علی المنظومة و شرحها
نويسنده: سبزواری، هادی بن مهدی - شارح: هیدجی، محمد
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة الأعلمی
تعلیقة علی شرح المنظومة السبزواري
محقق: آشتیانی، مهدی
زبان : عربی
ناشر : دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات
تلخيص السفسطة
نويسنده: ابن رشد، محمد بن احمد - نويسنده: ارسطو - محقق: سالم، محمد سلیم -
زبان : عربی
ناشر : دار الکتب و الوثائق القومیة. الإدارة المرکزیة للمراکز العلمیة. مرکز تحقیق التراث
تلخیص کتاب أرسطو طالیس في الجدل
خلاصه کننده: ابن رشد، محمد بن احمد - نويسنده: ارسطو - محقق: سالم، محمد سلیم -
زبان : عربی
ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب