جنگ در تاریکی (شیعه و سنی چه فرقی دارند؟)
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : مرکز الأبحاث العقائدية
جوانان و دوره جوانی
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : حرکت اسلامی افغانستان. شعبه فرهنگی
حدود الشریعة
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : عربی
ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)
دفاع مشروع ما
گردآورنده: انجمن فرهنگ اسلامی
زبان : فارسی
ناشر : انجمن فرهنگ اسلامی
دین و زندگانی
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]
روح از نظر دین، عقل و علم روحی جدید
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : [بی نا]
روش جدید اخلاق اسلامی
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : حوزه علمیه خاتم النبیین (ص)
زن در شریعت اسلامی
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : حوزه علمیه خاتم النبیین (ص)
شیعه و سنی چه فرقی دارند؟
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : رسالات
عاشورا و اهمیت دین
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : رسالات
عجایب و مطالب
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : حوزه علمیه خاتم النبیین (ص)
عقاید (وظایف عملی و وظایف متقابل) برای همه
نويسنده: محسنی، محمد آصف
زبان : فارسی
ناشر : کمیسیون فرهنگی حرکت اسلامی افغانستان