تکمله فقه سیاسی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : خرسندی
جهاد از دیدگاه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات
حقوق اساسی ایران
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ
حقوق اساسی تطبیقی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : نشر ميزان
‏حقوق اقليتها
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان : فارسی
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام
تهيه کننده: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین المللی - نويسنده: داور، زهرا - نويسنده: عسکری، پوریا - نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی - نويسنده: نوروزی، حسین - تهيه کننده: کمیته بین المللی صلیب سرخنويسنده: کیهانلو، فاطمه
زبان :
ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ
دانشنامه فقه سياسی (مشتمل بر واژگان فقهی و حقوق عمومی)
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی - گردآورنده: موسی‌زاده، ابراهیم
زبان : فارسی
ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ
‏در راه برپایی حج ابراهیمی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان : فارسی
ناشر : نشر مشعر
درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : نشر ميزان
درآمدی بر فقه سیاسی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : امير کبير
فقه سیاسی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان :
ناشر : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی
فقه سیاسی
نويسنده: عمید زنجانی، عباسعلی
زبان : فارسی
ناشر : امير کبير